• Truck & Vans Interieur
Nederlands  English  German  French

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden www.fsb-shop.nl

1. Algemeen
Door het plaatsen van een order wordt de koper geacht deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden. Voorwaarden of bedingen van de koper, die strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden, kunnen F.S.B Truck & Vans Interieur slechts worden tegengeworpen indien en voorzover zij door F.S.B Truck & Vans Interieur uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Het uitdrukkelijk of stilzwijgend achterwege laten door F.S.B Truck & Vans Interieur van een beroep op één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Aan het in een geval achterwege blijven door F.S.B Truck & Vans Interieur van een beroep op één of meer van deze voorwaarden kan de koper in geen enkel ander geval enig recht ontlenen. 

2. Offertes, orders
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend. F.S.B Truck & Vans Interieur zal zich zoveel mogelijk houden aan eventueel opgegeven levertijden, doch overschrijding daarvan geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst (behoudens overschrijding van meer dan 60 werkdagen of indien de koper uitdrukkelijk schriftelijk een uiterlijke datum van levering heeft opgegeven welke door F.S.B Truck & Vans Interieur is aanvaard) en in ieder geval nimmer op schadevergoeding. 

3. Verhoging belastingen, tarieven
Indien tussen het moment van de orderbevestiging en dat van de levering verhogingen van de op de verkoop betrekking hebbende belastingen, rechten, assurantie- of vrachttarieven worden ingevoerd, komen deze ten laste van de koper. 

4. Risico na aflevering
Opmerkingen ivm schades of manco's moeten ons toekomen, op verval van uw rechten, binnen 48 uur na levering/afhaling. 
Het risico voor de verkochte zaken gaat bij aflevering van F.S.B Truck & Vans Interieur over op de koper in overeenstemming met de overeengekomen leveringsconditie, te interpreteren naar de laatste editie van de ‘incoterms’ zoals gepubliceerd door de internationale Kamer van Koophandel zulks onverlet het in deze voorwaarden bepaalde omtrent eigendomsoverdracht. 

5. Emballage
Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen. Staangeld- of leenemballage wordt slecht teruggenomen indien deze zich naar het oordeel van F.S.B Truck & Vans Interieur in goede staat bevindt en franco wordt geretourneerd. 

6. Transportmiddelen
De koper zal al het transportmateriaal dat door F.S.B Truck & Vans Interieur ter beschikking is gesteld dadelijk lossen en vrijgeven zodat geen kosten of schade tengevolge van vertraging voor F.S.B Truck & Vans Interieur ontstaan en de koper zal voldoen aan alle instructies, die F.S.B Truck & Vans Interieur mocht geven voor het retourneren van dit materiaal. Bij het niet voldoen is de koper gehouden tot vergoeding van de door de vertraging of niet retourneren ontstane schade. 

7. Betalingen, verzuim
Alle betalingen moeten door de koper worden gedaan binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum, dan wel binnen de op de factuur aangegeven termijn. F.S.B Truck & Vans Interieur behoudt zich steeds het recht voor om te leveren onder rembours. Indien binnen de gestelde termijn geen volledige betaling van het netto factuurbedrag heeft plaatsgevonden, is de koper jegens F.S.B Truck & Vans Interieur zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is eveneens zonder ingebrekestelling in verzuim indien hij binnen de voormelde termijn in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt. Voor het intreden van dit verzuim zullen aanmaning, noch mededeling vereist zijn. Van de dag van intreden van het verzuim af tot de dag van de volledige betaling is de koper aan F.S.B Truck & Vans Interieur een per dag opeisbare rente verschuldigd van 3% per jaar boven het geldende promesse disconto van De Nederlandsche Bank NV en voorts, zodra F.S.B Truck & Vans Interieur de vordering ter incasso uit handen geeft, een bedrag van 15% van de in te vorderen hoofdsom met een minimum van Euro 150,- onverminderd de eventueel door de koper verschuldigde gerechts- en/of executiekosten en onverlet het recht van F.S.B Truck & Vans Interieur tot het opeisen van daadwerkelijk gemaakte kosten en interesten.

8. Eigendomsvoorbehoud
Door de aflevering van zaken gaat wel het risico maar niet de eigendom van die zaken over van F.S.B Truck & Vans Interieur op de koper. F.S.B Truck & Vans Interieur behoudt de eigendom van de desbetreffende zaken voor totdat de koper aan al zijn prestaties verbonden aan de desbetreffende aflevering, inclusief die welke zijn verschuldigd op grond van diens verzuim, heeft voldaan. 

9. Garanties
Op al onze producten geven wij een garantie van 12 maanden na aankoopdatum. Mocht een product binnen 12 maanden kapot gaan dan dient u ons daarvan telefonisch danwel per mail op de hoogte te brengen alvorens u het naar ons retour stuurt. Kosten voor het retourneren zijn voor rekening koper. Het repareren en of vervangen van het defecte product, evenals het terug sturen naar koper, neemt F.S.B Truck & Vans Interieur voor haar rekening. Mocht onverhoopt tijdens de reparatie vast komen te staan dat het product verkeerd is gebruikt of niet volgens voorschriften is gereinigd/gebruikt, worden de kosten van reparatie en het verzenden op de koper verhaald. Daarnaast garanderen wij echt en alleen de juiste werking van onze producten tussen de min10 graden en de plus 25 graden celcius. Wij verlenen alleen garantie op door bij ons gekochte producten, en met een geldige aankoopbon.


10. Reclames
Onverminderd het onder 9. Bepaalde moet een klacht over afgeleverde zaken schriftelijk ter kennis van F.S.B Truck & Vans Interieur worden gebracht onverwijld, echter uiterlijk binnen 8 werkdagen, nadat de klacht door de koper is ontdekt of door de koper had behoren te worden ontdekt. De koper zal alle door F.S.B Truck & Vans Interieur verlangde medewerking aan het (doen) onderzoeken van de klacht verlenen. Indien een klacht van de koper gegrond wordt bevonden zal F.S.B Truck & Vans Interieur naar keuze of de afgeleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling treffen over vergoeding van de met de klacht samenhangende directe schade van de koper, met dien verstande dat de koper te allen tijde is gehouden om schade waarvoor bij geheel of gedeeltelijke verzekeringsdekking bestaat bij zijn eigen assuradeuren te claimen, dat gevolgschade van iedere vergoeding door F.S.B Truck & Vans Interieur is uitgesloten en dat de aansprakelijkheid van F.S.B Truck & Vans Interieur en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds is beperkt tot ten hoogste het netto factuurbedrag der betreffende zaken. Onverminderd het vorenstaande verjaren alle rechtsvorderingen van de koper betreffende enige met hem gesloten overeenkomst door verloop van één jaar na de dag waarop de desbetreffende zaken zijn afgeleverd c.q. hadden behoren te worden afgeleverd. 

11. Overmacht
Onverminderd de wettelijke rechten van partijen bij niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft F.S.B Truck & Vans Interieur het recht de aflevering van de zaken op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van overmacht. De koper zal in dat geval geen vordering tot schadevergoeding tegen F.S.B Truck & Vans Interieur kunnen instellen. Onder overmacht wordt mede verstaan: algehele of gedeeltelijke storing, beperking of staking van het bedrijf van F.S.B Truck & Vans Interieur of van degene, van wie F.S.B Truck & Vans Interieur de te leveren goederen of grondstoffen daarvoor betrekt, het uitgevaardigd worden van voorschriften, welke de productie, de aflevering, het vervoer of de lossing van de goederen beperken, hinderen of onmogelijk maken, mobilisatie, oorlog, vijandelijkheden, opstand, werkstaking, uitsluiting, samenspanning van arbeiders, belemmering van spoorwegverkeer of van het vervoer met andere transportmiddelen of gebrek daaraan, schipbreuk, verloren gaan, beschadigd of onklaar raken van vervoermiddelen, ook indien deze oorzaken volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening zouden komen en/of wanneer deze oorzaken voorzienbaar waren op het moment van sluiten van de overeenkomst. F.S.B Truck & Vans Interieur zal de koper van het ontstaan van de bedoelde feiten en omstandigheden ten spoedigste kennis geven en daarbij mededelen, of, en in hoeverre en onder welke voorwaarden hij de levering zal voortzetten. 

12. Ontbinding
Ingeval van verzuim als bedoeld in artikel 7, alsmede indien de koper enige verplichtingen uit die of een andere overeenkomst met F.S.B Truck & Vans Interieur, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is F.S.B Truck & Vans Interieur gerechtigd elke overeenkomst met de koper, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling terstond ontbonden te verklaren, onverminderd de rechten die de F.S.B Truck & Vans Interieur aan deze overeenkomst of wet jegens de koper kan ontlenen, het recht of schadevergoeding daaronder begrepen. 

13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op de overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Voor de beslissing van geschillen zal de uit hoofde van het onderwerp van het geschil bevoegde Rechter in het Arrondissement te Alkmaar in het geding steeds bevoegd zijn, onverminderd het recht van F.S.B Truck & Vans Interieur een afnemer te doen dagvaarden voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats. In geval koper buiten Nederland woonachtig is, zal voor de beslissing van geschillen, uitsluitend de rechtbank te Alkmaar bevoegd zijn, behoudens hoger beroep en/of cassatie. Onder woonplaats wordt ten aanzien van rechtspersonen in het vorenstaande verstaan de plaats van de statutaire zetel van de rechtspersoon. 

14. Retourneren :

Wij van www.fsb-shop.nl doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen die we aanbieden . Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen dan kan deze worden geretourneerd . Voor het retourneren gelden enkele voorwaarden : Bestellingen van € 30,- of minder exclusief verzendkosten kunnen niet worden geretourneerd . Artikelen dienen in de originele verpakking te zitten en onbeschadigd te zijn . Speciaal bestelde en op maat gemaakte niet op voorraad zijnde artikelen kunnen niet worden geretourneerd, evenals op maat gemaakte en bestelde artikelen voor Renault / Iveco. U hebt 2 opties van retourneren namelijk : optie 1 , U regelt en betaald zelf het retourneren en ontvangt u volledige aankoop bedrag van u bestelde artikelen minus verzendkosten en minus € 20,- verwerkings/administratiekosten retour op u bankrekening binnen 14 dagen na het retourneren . optie 2 , www.fsb-shop.nl regelt het retourneren u hoeft hiervoor niets te betalen en u ontvangt van ons een tegoedbon voor het volledige aankoopbedrag minus de verzenkosten deze tegoed bon is een jaar lang te besteden in onze webshop.